ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з реєстраціі домених імен

ВИЗНАЧЕННЯ

Реєстратор доменних імен — суб’єкт підприємницької діяльності, що згідно з відповідним Договором між ним та Адміністратором здійснює надання послуг, необхідних для технічного забезпечення делегування та функціонування доменних імен невизначеному колу осіб (Реєстрантів).

Реєстрант доменного імені — фізична або юридична особа, яка користується послугами Реєстратора з забезпечення делегування та функціонування доменних імен.

Реєстрація (делегування) доменного імені — процедура делегування нового доменного імені, яку здійснює (за замовленням та в інтересах Реєстранта) Реєстратор, результатом якої є закріплення за Реєстрантом на заздалегідь визначений термін права на використання відповідного доменного імені.

Продовження доменного імені — продовження реєстрації (делегування) доменного імені на новий заздалегідь визначений строк.

Службовий контакт — мережевий ідентифікатор з контактними даними Реєстратора, який використовується для доменного імені у випадках, коли Реєстрант не може надати необхідну інформацію або хоче зберегти конфіденційність свого володіння доменним ім’ям.

Правовласник — фізична або юридична особа, яка за українським законодавством має відповідні права на використання знаку для товарів та послуг (торговельної марки) або добре відомого знаку в Україні, що діють на території України.

Ліцензіат — особа, якій Правовласником (Ліцензіаром) надане право використання знаку для товарів та послуг (торговельної марки) на підставі Ліцензійного договору (Ліцензія), що зареєстрований у встановленому законодавством порядку. Такий Ліцензійний договір повинен містити умову про передачу права на використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг (торговельної марки) у доменних іменах, або зазначення, що право на реєстрацію (делегування) доменного імені передається за ліцензійним договором.

Блокування доменного імені — технічне унеможливлення використання доменного імені в мережі Інтернет. Виконується Реєстратором шляхом застосування відповідних технічних засобів.

IDN доменні імена (Internationalized Domain Names, Інтернаціоналізовані доменні імена) — доменні імена, що містять символи не латинського алфавіту, для перетворення яких в латинські символи використовується кодування PUNYCODE.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб’єкта господарської діяльності ФОП Іванов К.В. (надалі іменується Адміністратор) і містить всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

1.1.1. Відповідно до п. 2 ст. 642 ЦК України, у разі прийняття викладених нижче умов та виконання вимог, передбачених у п. 1.2.2. Договору юридична або фізична особа (Акцептант), що проводить таким чином акцепт цієї оферти, стає Реєстрантом.

1.1.2. Відповідно до статті 642 глави 53 Цивільного Кодексу України безумовним прийняттям умов даної публічної оферти (Угоди) вважається здійснення реєстрантом платежу в рахунок оплати послуг і отримання Реєстратором відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

1.2. Реєстратор надає послуги пов'язані з реєстрацією доменних імен на підставі Угод, укладених з адміністраторами публічних доменів і іншими організаціями.

1.3. Сторони беззастережно погоджуються з тим, що порядок надання послуг в рамках цієї Угоди, а також інші вимоги та умови, пов'язані з наданням або можливістю надання послуг регламентуються документами, регламентами, правилами, інструкціями і процедурами, прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією щодо призначення найменувань та адрес) і Адміністраторами відповідним публічних доменів

1.4. Сторони беззастережно погоджуються слідувати Єдиній політикі вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA відповідно наведених нижче документів:

 

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. На підставі цієї Угоди, Реєстрант доручає, а Реєстратор бере на себе надання послуг, пов'язаних з реєстрацією доменних імен на ім'я Реєстранта, а Реєстрант - приймає і оплачує послуги з реєстрації, супроводу та технічної підтримки доменних імен в порядку і на умовах, які визначені цією угодою.

2.2. Нове доменне ім'я реєструється в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, в тому числі реєстрантом надана повна і достовірна інформація, що необхідна для реєстрації

2.3. До складу послуг пов'язаних з реєстрацією доменних імен, не входить налаштування або діагностика персонального комп'ютера, власного мережевого обладнання та програмного забезпечення Реєстранта, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

2.4. Реєстрант підтверджує, що на момент підписання договору, ні факт реєстрації доменного імені, ні використання доменного імені, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.

2.5. Зареєстрований домен, з ініціативи Реєстранта може бути видалений з реєстраційної бази достроково, при цьому повернення грошових коштів не проводиться.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Реєстратора

3.1.1. надавати послуги пов'язані з реєстрацією доменних імен відповідно до суми оплати, списаної з особового рахунку Реєстранта;

3.1.2. здійснювати необхідні дії для реєстрації доменного імені, не пізніше одного робочого дня після отримання передоплати від Реєстранта в повному обсязі;

3.1.3. забезпечувати технічне обслуговування доменних імен Реєстранта які були зареєстровані, або термін делегування яких продовжується, на підставі даного Договору протягом всього терміну їх делегування, сплаченого реєстрантом;

3.1.4. здійснювати продовження терміну реєстрації доменного імені в разі надходження від Реєстранта оплати в повному обсязі не пізніше ніж через 25 днів після закінчення терміну реєстрації, не пізніше одного робочого дня після отримання передоплати від Реєстранта в повному обсязі;

3.1.5. приступати до виконання необхідних дій для передачі доменного імені під. управління іншому реєстратору не пізніше, ніж протягом одного робочого дня після отримання відповідної письмової заяви від Реєстранта.

3.1.6. публікувати інформацію, пов'язану з обслуговуванням Реєстратор та зміною тарифів на оплату, на сайті Реєстратора.

3.2. Обов'язки Реєстранта

3.2.1. надати повну, правдиву і точну інформацію, необхідну для надання послуг, які запитуються;

3.2.2. негайно повідомляти Реєстратора про будь-які зміни інформації, згаданої у пункті 3.2.1, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього строку делегування доменного імені.

3.2.2. оплачувати послуги пов'язані з реєстрацією доменних імен у відповідності з поточними розцінками Реєстратора;

3.2.3. самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифах на сайті Реєстратора;

3.2.4. Реєстрант зобов'язується не здійснювати деструктивних дій, спрямованих на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного обладнання Реєстратора

3.3. Права Реєстратора

3.3.1. призупинити надання послуг з делегування доменного імені по закінченню терміну його реєстрації в разі, якщо регламентом відповідного публічного домену не передбачено автоматичне припинення делегування (блокування) доменних імен.

3.3.2. видалити доменне ім'я через 25 днів після закінчення терміну його реєстрації в разі, якщо регламентом відповідного публічного домену не передбачено автоматичне видалення до менних імен.

3.3.3. призупинити надання послуг Реєстратор та вимагати письмових пояснень від Реєстранта у випадках порушення реєстрантом Українського законодавства, а також у разі порушення правил, інструкцій і процедур, прийнятих ICANN (Інтернет Корпорацією за призначенням імен та адрес) і Адміністраторами відповідним публічних доменів.

3.4. Права Реєстранта

3.4.1. отримувати від Реєстратора послуги пов'язані з реєстрацією доменних імен відповідно до умов цієї Угоди;

3.4.2. отримувати від Реєстратора інформацію про послуги та додаткові сервіси;

3.4.3. звертатися до Реєстратора з пропозиціями щодо змісту і якості послуг, що надаються.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 . Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України відповідно до розцінок, встановлених на момент надання Послуги.

4.2. Здійснюючи оплату Реєстрант зобов'язаний вказати в платіжному документі номер рахунку-фактури за якою здійснюється оплата.

4.3. Реєстратор має право в односторонньому порядку переглядати ціни на послуги пов'язані з реєстрацією доменних імен. Датою вступу в силу нових розцінок є дата їх публікації на сайті Реєстратора. У разі зміни розцінок раніше внесена оплата за новими розцінками не перераховується.

4.4. Послуги вважаються сплаченими в момент надходження грошових коштів на поточний рахунок Реєстратора.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Реєстратор не несе відповідальності за терміни і можливі затримки в реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями організації, що делегує. Також Реєстратор не відповідає за відмову організації в реєстрації домену з яких-небудь причин.

5.2. Реєстратор не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи використовуваного програмного забезпечення і устаткування. Реєстратор вживає всіх розумних зусиль і заходів з метою забезпечення безперебійної і безпомилкової роботи програмного забезпечення і устаткування.

5.3. Реєстрант приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет.

5.4. Реєстрант дає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання послуг пов'язаних з реєстрацією доменних імен по електронній пошті (e-mail).

5.5. Реєстратор не гарантує прийняття пошти Реєстранта від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Реєстратора не провадить прийом пошти.

5.6. Реєстратор, Адміністратор доменної зони і Оператор реєстру не несуть відповідальності за наслідки використання, невикористання або неправомірного використання доменних імен реєстрантом в тому числі перед третіми особами. Реєстратор, Адміністратор доменної зони і Оператор реєстру не можуть бути притягнуті до судових спорів щодо доменних імен.

6. МОМЕНТ ВСТУПУ В СИЛУ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

6.1. Угода набуває чинності з моменту оплати і діє до моменту виконання Реєстратором і реєстрантом своїх зобов'язань по ньому.

6.2. Угода укладається строком на один рік з автоматичним продовженням на наступний рік, за умови відсутності взаємних претензій.

6.3. З моменту укладання Угоди всі попередні усні та письмові домовленості між Реєстратором і реєстрантом, які стосуються предмета Угоди, втрачають силу.

6.4. Угода вважається розірваною в разі подання ініціатором розриву заяви про це іншій стороні. Заява може надсилатися поштою на адресу іншої сторони, або факсом. Регістрант має право на розірвання угоди в односторонньому порядку лише у випадках відсутності заборгованості перед Реєстратором.

6.5. Угода залишається в силі в разі зміни реквізитів сторін, зміни їх статутних документів, включаючи, але не обмежуючись зміною власників та організаційно-правової форми.

7. Персональні дані

7.1. У разі акйепту цієі оферти Реєстрант надає свою згоду на обробку його персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування).

7.2. Реєстрант підтверджує свою згоду з тим, що надана ним інформація може бути отримана третіми особами в будь-який час в порядку, визначеному регламентом публічного Інтернет-сервісу WHOIS і Публічної оферти з використання послуг Реєстратора. ФОП Іванов. К.В. має право надавати доступ та передавати персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки.

7.3. Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання Реєстрантом послуг, що надаються Реєстратором.

7.4. Реєстратор зобов'язується обробляти персональні дані Реєстранта в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

7.5. У разі якщо Реєстрант вважає, що прийняті Реєстратором заходи не можуть забезпечити повний захист персональних даних при передачі, Реєстрант погоджується з тим, що його персональні дані будуть передані в знеособленому вигляді, у разі якщо це не спричинить за собою непрацездатність послуг, що надаються Реєстранту.

7.6. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Реєстрантом відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Реєстратора. При цьому Реєстрант згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:

  • відмова з боку Реєстратора в наданні послуг, по причині неможливості їх виконання без зазначених даних;
  • видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності в Реєстратора таких даних.

7.7. Реєстратор даною згодою доручає Реєстратору в разі необхідності (якщо того вимагають Правила і регламенти відповідних доменів або служб) опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів в обсягах і формі, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.

7.8. Реєстрант погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або Адміністратору публічного домену в разі, якщо виконувана операція вимагає ідентифікації клієнта як власника доменного імені.

7.9. Права Реєстранта по відношенню до його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».